REGULAMIN

Regulamin – niniejszy dokument dostępny jest w internetowym serwisie Gifty-Fifty i obowiązuje od dnia 15.05.2019 r.

pomoc@gifty-fifty.pl

Program lub Program Gifty-Fifty - program lojalnościowy w formie platformy zakupowej prowadzony w systemie sprzedaży premiowej, który pozwala zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu otrzymywać Nagrody Cashback lub korzystać z Nagród dodatkowych w związku z nabyciem określonych towarów lub usług w sklepach internetowych Partnerów Programu.

Serwis lub Serwis Gifty-Fifty - serwis internetowy dostępny pod adresem www.gifty-fifty.pl, na stronach którego prowadzony jest Program.

Użytkownik - osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w pkt 3.1. Regulaminu, która w trybie określonym w Regulaminie wypełniła Formularz rejestracyjny i zarejestrowała się w Serwisie.

Cashback lub Nagroda Cashback - nagroda w postaci środków pieniężnych (nagroda pieniężna) związana ze sprzedażą premiową dokonaną za pośrednictwem Serwisu u Partnera Programu. Nagroda Cashback, której jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nagroda dodatkowa - nagroda dostępna na Gifty-Fifty w postaci nagrody w konkursach lub akcjach marketingowych, czy za dokonanie pewnych czynności, jak np. polecenie Programu znajomym, wypełnienie formularza itp.

Benefit - zniżki, kupony zniżkowe oraz vouchery udostępnione przez Partnerów Programu wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. Informacje o Benefitach udostępnione w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i są przekazane Operatorowi Programu przez Partnerów Programu. Operator Programu nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość, zupełność i możliwość wykorzystania, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmianę warunków przyznania zniżek, kuponów zniżkowych oraz voucherów ze strony Partnerów Programu.

Helpdesk - dedykowane centrum pomocy programu Gifty-Fifty, które pod wskazanym adresem mailowym oraz numerem telefonu infolinii udziela informacji i pomocy w zakresie zasad funkcjonowania Programu oraz obsługi transakcji; dokonanych ze pośrednictwem Serwisu.

Partner Programu - sklep lub usługodawca prowadzący sprzedaż przez Internet, inny niż Operator, który zawarł z Operatorem umowę o współpracy i oferuje Użytkownikom towary lub usługi w ramach Programu.

Oferta - opis asortymentu towaru lub usług Partnera Programu w Serwisie wraz ze szczegółowym opisem zasad i warunków przyznania Nagrody Cashback. Każda Oferta określa w szczególności:

a) wysokość Nagrody Cashback przyznanej w związku z nabyciem towarów lub usług od Partnera za pośrednictwem Serwisu,

b) sposób obliczenia wysokości Nagrody Cashback,

c) warunki przyznania Nagrody Cashback,

d) okres obowiązywania Oferty.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora polegające na zapewnieniu Użytkownikom dostępu do Serwisu i umożliwieniu im otrzymania Cashback lub Nagród dodatkowych od Partnerów Programu na zasadach określonych w Regulaminie.

Formularz rejestracyjny - formularz elektroniczny na stronie internetowej Serwisu składany przez osobę zamierzającą przystąpić do Programu, zawierający dane osobowe tej osoby.

Konto Cashback lub Konto Użytkownika - indywidualne konto Użytkownika w serwisie, aktywowane po rejestracji, w którym gromadzone są dane przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz informacje o dokonanych za pośrednictwem serwisu transakcjach oraz wypłatach Nagród Cashback.

Rozporządzenie 2016/679 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Transakcja - umowa sprzedaży towaru lub usługi zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Partnerem Programu w sklepie internetowym za pośrednictwem Serwisu poprzez kliknięcie na odnośnik w Ofercie.

§2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Gifty-Fifty, warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania Nagród Cashback i Nagród dodatkowych oraz zasady korzystania z Serwisu, za pośrednictwem którego prowadzony jest Program.

2.2. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem www.gifty-fifty.pl.

2.3. Program jest prowadzony od dnia 03.03.2019 roku.

2.4. Program Gifty-fifty ma na celu nagradzanie Użytkowników, którzy dokonują zakupu towarów lub usług u Partnerów Programu za pośrednictwem Serwisu, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.

2.5. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna, a korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Użytkownik, w trakcie uczestnictwa w Programie nie jest zobowiązany do dokonywania zakupów towarów lub usług u Partnerów Programu za pośrednictwem Serwisu.

2.6. Operator Programu występuje jako pośrednik pomiędzy Użytkownikami Programu z Partnerami Programu oferującymi towar i usługi w sprzedaży internetowej. Za pośrednictwem Serwisu udostępniana jest Oferta Partnera zawierająca specjalny link przekierowujący automatycznie Użytkownika do sklepu internetowego Partnera Programu. Operator Programu za pośredniczenie otrzymuje prowizję, której część zostanie zwrócona Użytkownikowi, jako Nagroda Cashback. Operator nie jest w żadnym razie sprzedawcą towaru lub usługi będącej przedmiotem zakupu, ani nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie i ewentualne wady, ani nie można u Operatora dochodzić innych praw związanych z zakupem.

§3. Warunki dostępu do Serwisu

3.1. Użytkownikiem Serwisu (a tym samym uczestnikiem Programu), z zastrzeżeniem § 3.2. Regulaminu, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ponadto:

a) zamieszkuje na terytorium Polski,

b) dokona rejestracji w Serwisie i zaakceptuje warunki Regulaminu,

c) działa w Serwisie jako konsument, tj. dokonuje transakcji w Serwisie na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. 3.2. Osoba, która ukończyła 13 (słownie: trzynaście) lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych może zarejestrować się w Serwisie za zgodą przedstawiciela ustawowego (np. rodzica lub opiekuna prawnego).

3.3. Osoba niepełnoletnia rejestrując się w Serwisie i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na rejestrację w Serwisie, udział w Programie a także na dokonywanie zakupów za pośrednictwem Platformy. Kopia pisemnego oświadczenia o zgodzie na udział w Serwisie i Programie, zgodna z formułą zawartą w Formularzu rejestracyjnym, powinna zostać dostarczona do Operatora mailem na adres pomoc@gifty-fifty.pl. Konto Użytkownika osoby niepełnoletniej zostanie aktywowane do otrzymaniu przez Operatora formularza zgody, o którym mowa z zdaniu poprzedzającym.

3.4. Aby dokonać rejestracji w Serwisie i udziału w Programie, Użytkownik powinien prawidłowo wypełnić elektroniczny Formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie, w którym należy:

a) podać adres poczty elektronicznej,

b) ustalić hasło do Konta Użytkownika Serwisu,

c) zaznaczyć oświadczenie o akceptacji Regulaminu,

d) zaznaczyć oświadczenie o zgodzie przedstawiciela ustawowego na udział w Programie (tylko w przypadku Użytkownika niepełnoletniego).

3.5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego może również nastąpić w sposób zautomatyzowany, tj. przy wykorzystaniu konta Użytkownika prowadzonego w serwisie „Facebook”. W takim przypadku założenie Konta odbywa się poprzez przekierowanie z Serwisu na serwis Facebook oraz przy wykorzystaniu danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w serwisie Facebook.

3.6. Prawidłowo przeprowadzona rejestracja skutkuje utworzeniem dla Użytkownika Konta na Platformie, które zostaje przypisane do adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym.

3.7. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed wysłaniem Formularza rejestracyjnego. Zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jego akceptację Użytkownik potwierdza akceptując oświadczenie zawarte w Formularzu rejestracyjnym.

3.8. W Formularzu rejestracyjnym Użytkownik ma ponadto możliwość podania danych nieobowiązkowych lub wyrażenia zgód nieobowiązkowych, zgodnie z formułami podanymi w Formularzu rejestracyjnym.

3.9. Po dokonaniu rejestracji Operator niezwłocznie przekazuje Użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomość zwrotną z informacją o dokonaniu aktywacji indywidualnego Konta Cashback. Po dokonaniu aktywacji Konta, Użytkownik uzyskuje możliwość zalogowania w Serwisie.

3.10. Logowanie na Konto Użytkownika odbywa się poprzez podanie loginu w postaci adresu poczty elektronicznej i hasła ustanowionych w formularzu rejestracyjnym.

3.11. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego hasła do Serwisu, którego nie powinien udostępniać osobom trzecim.

3.12. Podanie hasła przez Użytkownika jest wymagane wyłącznie w momencie logowania do Serwisu.

3.13. Użytkownik zobowiązany jest informować Operatora o wszelkich zmianach w treści danych osobowych lub innych danych podanych podczas rejestracji do Serwisu. Można tego dokonać aktualizując swój profil lub wysyłając wiadomość do Operatora na adres: pomoc@gifty-fifty.pl.

3.14. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.15. Operator jest uprawniony do usunięcia Konta w przypadku:

a) dokonania przez Użytkownika transakcji z naruszeniem niniejszego Regulaminu, regulaminu sklepu internetowego Partnera Programu lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b) uzasadnionego podejrzenia próby lub dokonania wyłudzenia, oszustwa, kradzieży lub przywłaszczenia, dokonanego wobec Operatora, Partnera lub innego Użytkownika,

c) uzasadnionego podejrzenia korzystania z Konta danego Użytkownika przez osoby trzecie lub naruszenia postanowień § 3.1 niniejszego Regulaminu,

d) uzasadnionego podejrzenia przyznania lub możliwości przyznania Nagrody Cashback za niedokonane w rzeczywistości nabycie towarów lub usług określonych w Ofercie. W przypadku usunięcia Konta, Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu i żądania uzasadnienia podjęcia przez Operatora decyzji o usunięciu Konta.

3.15a. W przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionego podejrzenia wystąpienia przesłanek, o których mowa w § 3.15, uprawniony jest on do zawieszenia Konta Użytkownika. Okres zawieszenia Konta Użytkownika nie może przekroczyć 30 dni.

3.15b. W przypadku usunięcia Konta zgodnie z postanowieniami § 3.15, z zastrzeżeniem zapisów § 6.3. Regulaminu, Użytkownicy mają prawo do wypłaty przyznanych im Nagród Cashback na swoje konto bankowe, konto PayPal lub na konto fundacji współpracującej z Operatorem, w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu, jednak nie krótszym niż 60 dni. W przypadku, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, wypłata przyznanych Nagród Cashback następuje także w przypadku, gdy stan Konta Użytkownika nie przekracza kwoty wskazanej w § 6.2. Regulaminu.

3.16. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

§4. Partnerzy Programu

4.1. Użytkownikowi przyznawana jest Nagroda Cashback w związku z nabywaniem, za pośrednictwem Serwisu, określonych towarów lub usług od Partnerów Programu, aktualnie uczestniczących w Programie, zgodnie z obowiązującą Ofertą.

4.2. W Serwisie zamieszczane są informacje o Partnerach Programu aktualnie uczestniczących w Programie, a także Oferty Partnerów Programu.

4.3. Użytkownik dokonuje transakcji w sklepach internetowych Partnerów Programu zgodnie z regulaminami tych sklepów, dostępnymi na ich stronach internetowych.

4.4. W przypadku zakupu przez Użytkownika towarów lub usług z Oferty Partnera Programu, Użytkownik zawiera umowę bezpośrednio z Partnerem, w związku z czym odpowiedzialność za wydanie towarów lub wykonanie usług oferowanych przez Partnera Programu i ich zgodność z umową ponosi Partner. Partner Programu rozpatruje reklamacje Użytkowników w tym zakresie. Operator, poprzez prowadzony przez siebie Serwis, jedynie pośredniczy w zawieraniu transakcji pomiędzy Użytkownikami a Partnerem Programu. Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za wypłatę Nagród Cashback zgodnie z informacją dostępną w Ofertach publikowanych w Serwisie oraz niniejszym Regulaminem, po weryfikacji przez Partnera warunków uprawniających do ich przyznania zgodnie z treścią § 4.5 Regulaminu.

4.5. Partner określa podstawę obliczenia wysokości Nagrody Cashback (tj. czy zawiera podatek i inne opłaty, koszty transportu i użycie metody płatniczej, zniżki itd.) oraz zasady i warunki przyznania Nagrody. Partner decyduje o prawidłowości spełnienia warunków uprawniających do przyznania Nagrody lub jej nieprzyznania.

§5. Przyznawanie Nagród Cashback oraz Nagród dodatkowych

5.1. Użytkownik, z zastrzeżeniem treści § 3.3 Regulaminu, od momentu rejestracji w Serwisie może czynnie korzystać z Serwisu i dokonywać transakcji uprawniających go do otrzymania Nagród, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.2. Użytkownik otrzymuje Nagrody za zakup towarów lub usług od Partnera Programu, którego Oferta jest zamieszczona w Serwisie w dniu zakupu, przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

5.3. Aby uzyskać Cashback należy:

a) zalogować się na stronie Serwisu przy użyciu loginu i hasła podanego podczas rejestracji;

b) mieć włączoną obsługę ciasteczek („cookies”) w przeglądarce internetowej, za pomocą której przegląda Ofertę Partnera, z której chce skorzystać,

c) wybrać Ofertę Partnera, którego towary lub usługi Użytkownik zamierza nabyć i kliknąć w specjalny link dostępny w danej Ofercie, co spowoduje automatyczne przekierowanie Użytkownika do sklepu internetowego Partnera Programu;

d) sfinalizować zakup, tj. złożyć zamówienie w sklepie internetowym Partnera dotyczące nabycia towarów lub usług określonych w Ofercie Partnera i na warunkach w niej określonych, zgodnie z regulaminem tego sklepu internetowego, oraz dokonać pełnej zapłaty, w przypadku wyboru płatności z góry, lub potwierdzić i zaakceptować złożenie zamówienia, w przypadku wyboru płatności przy odbiorze.

5.4. Z uwagi na wykorzystywaną przez Usługodawcę technologię, Użytkownik akceptuje, że dokonywanie zakupu musi odbyć się w jednej sesji zakupowej. Oznacza to, że po zalogowaniu w Serwisie w celu prawidłowego naliczenia Użytkownikowi Nagrody Cashback, w czasie pomiędzy kliknięciem w link (dostępny w danej Ofercie) przekierowujący do sklepu Partnera, a finalizacją zamówienia, Użytkownik nie może:

a) korzystać z oprogramowania lub funkcjonalności uniemożliwiających śledzenie przekierowań po kliknięciu na link, chyba że odblokuje taką możliwość,

b) korzystać z innych stron internetowych, w szczególności alternatywnych stron internetowych oferujących kupony, rabaty, zniżki i tym podobne, z wyłączeniem stron umożliwiających dokonanie płatności za towar lub usługę,

c) odświeżać strony internetowej sklepu internetowego Partnera, do której Użytkownik został przekierowany z Serwisu. W przypadku niespełnienia warunków określonych powyżej, pomimo zakupienia towarów lub usług określonych w Ofercie Partnera, Nagroda Cashback za ten zakup może nie zostać przyznana Użytkownikowi

5.5. Cashback naliczany jest tylko za płatność dokonaną pieniędzmi rozumianymi jako gotówka/pieniądze w formie elektronicznej (za pomocą konta bankowego lub karty płatniczej). Cashback nie nalicza się od płatności, które zostały zrealizowane za pomocą punktów w tym punktów lojalnościowych, bonów prezentowych, voucherów lub kuponów. Dokonując zapłaty za Ofertę z zamiarem otrzymania Cashback, Użytkownik może korzystać jedynie z kodów rabatowych/zniżek/bonów zamieszczonych w Serwisie. Korzystanie z kodów znalezionych poza Serwisem może skutkować nieprzyznaniem Nagrody Cashback.

5.6. Przy zakupie towarów i usług w walutach obcych, na ostateczną wysokość Nagrody Cashback przyznaną Użytkownikowi może mieć wpływ kurs wymiany walut. Kurs wymiany walut ustalany jest na dzień dokonania za pośrednictwem Serwisu zakupu towaru lub usług Partnera Programu, w wysokości wskazanej w regulaminie sklepu internetowego Partnera Programu.

5.7 Oferta może przewidywać, że wysokość Nagrody Cashback obliczana jest jako procent od dokonanej transakcji lub stała kwota niezależna od wartości transakcji. 5.8. Jeżeli regulamin sklepu internetowego Partnera Programu nie stanowi inaczej, po dokonaniu transakcji premiowanej Nagrodą Cashback jest ona automatycznie zapisywana na Koncie Użytkownika prowadzonym w Serwisie w terminie 24 godzin od dokonania zapłaty i otrzymuje status „Oczekująca”. Nagroda Cashback posiadająca status „Oczekująca” podlega weryfikacji przez Partnera Programu i nie może zostać wypłacona przez Użytkownika. Termin weryfikacji Nagrody Cashback jest każdorazowo wskazany w opisie Oferty. Weryfikacja Nagrody Cashback polega na ustaleniu przez Partnera Programu prawidłowości naliczenia Nagrody.

5.8a. Jeżeli regulamin sklepu internetowego Partnera Programu nie gwarantuje automatycznego zapisywania Nagrody Cashback na Koncie Użytkownika w Serwisie zgodnie z paragrafem 5.8. Regulaminu, wówczas Użytkownik w celu otrzymania przysługującej mu Nagrody Cashback, zobowiązany jest do jej zgłoszenia za pośrednictwem „Formularza naliczania Cashback”, dostępnego w Serwisie. Wówczas, Nagroda Cashback zostanie ujawniona na Koncie Użytkownika i otrzyma status „Oczekująca” po upływie wskazanego w regulaminie sklepu internetowego Partnera okresu czasu.

5.9 Jeżeli w wyniku błędu, dana transakcja premiowana Nagrodą Cashback zostanie wielokrotnie zapisana na Koncie Użytkownika (zdublowana), Operator uprawniony jest do usunięcia wielokrotności danej transakcji.

5.10. Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić aktualny stan swojego Konta, po zalogowaniu się do Serwisu. Za zgodą Użytkownika, Operator będzie też informował Użytkownika o stanie jego Konta w formie elektronicznej (np. e-mailem).

5.11. Użytkownik jest uprawniony do uzyskania Benefitu w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, jeśli Oferta Partnera przewiduje przyznanie Benefitu.

5.12. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Benefitu w ramach Programu, Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za przyznanie Benefitu przez Partnera Programu, zgodnie z opisem zamieszczonych w Ofercie Partnera. Wszelką odpowiedzialność wobec Użytkownika za jakość towarów lub usług nabytych z uwzględnieniem Benefitu ponosi Partner, na warunkach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Partnerem i Użytkownikiem. Partner Programu rozpatruje reklamacje Użytkowników w tym zakresie.

5.13. Użytkownik może uczestniczyć w konkursach organizowanych przez Partnerów Programu oraz Operatora. Warunki udziału w tych konkursach określają każdorazowo regulamin konkursów.

§6. Odbiór Nagrody

6.1. Użytkownik jest uprawniony do odbioru Nagrody, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

6.2. Odbiór Nagrody jest możliwy pod warunkiem, że stan Konta wynosi co najmniej 15 (piętnaście) złotych.

6.3. Operator jest uprawniony do odmowy wypłaty Nagrody Cashback w przypadku:

a) dokonania transakcji z naruszeniem niniejszego Regulaminu, regulaminu sklepu internetowego Partnera Programu lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b) uzasadnionego podejrzenia próby lub dokonania wyłudzenia, oszustwa, kradzieży lub przywłaszczenia, dokonanego wobec Operatora, Partnera lub innego Użytkownika,

c) uzasadnionego podejrzenia korzystania z Konta danego Użytkownika przez osoby trzecie lub naruszenia postanowień § 3.1 niniejszego Regulaminu,

d) uzasadnionego podejrzenia przyznania lub możliwości przyznania Nagrody Cashback za niedokonane w rzeczywistości nabycie towarów lub usług określonych w Ofercie,

e) otrzymania przez Użytkownika zwrotu w całości lub części zapłaty za towar lub usługę, wskutek dokonania zwrotu towaru (np. w wyniku odstąpienia od umowy) lub reklamacji towaru lub usługi. W powyższych przypadkach, Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania Nagrody Cashback i z tego tytułu nie jest uprawniony do wystąpienia w stosunku do Operatora z jakimikolwiek roszczeniami.

6.4. W celu uzyskania Nagrody, Użytkownik składa zlecenie wypłaty Nagrody Cashback ze swojego Konta w Serwisie na konto bankowe, konto PayPal lub konto fundacji współpracującej z Operatorem, co skutkuje zasileniem wskazanego konta bankowego kwotą Nagrody. Zlecenie wypłaty zostaje zrealizowane na wskazane konto bankowe Użytkownika po weryfikacji, o której mowa w paragrafie 5.8. Regulaminu i zostaje wysłane najpóźniej do środy przypadającej w tygodniu następującym po tygodniu, w którym Użytkownik złożył zlecenie wypłaty Nagrody Cashback. Operator Systemu nie gwarantuje realizacji wypłaty Nagrody Cashback w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku wystąpienia: a) awarii lub przerwy technicznej Systemu,

b) siły wyższej rozumianej w szczególności jako klęski żywiołowe, katastrofalne działanie sił przyrody, pożary, powodzie, eksplozje, inne katastrofy, niepokoje społeczne, wojna, wystąpienia zbrojne, zamknięcie granic, strajki generalne, akty władzy państwowej.

c) okoliczności niezależnych od Operatora, które pojawiły się po stronie podmiotu za pośrednictwem, którego Operator przekazuje Użytkownikowi Nagrodę Cashback. W takim przypadku, Operator przekaże Nagrodę Cashback w środę przypadającą w tygodniu następującym po tygodniu, w którym ustąpiły okoliczności uniemożliwiające wypłatę Nagrody Cashback.

6.5. Złożenie przez Użytkownika zlecenia wypłaty Cashback na wskazane konto jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że jest uprawniony do wypłaty Nagrody Cashback, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami.

6.6. Nagroda Cashback jednorazowo nieprzekraczająca kwoty 2.000 (słownie: dwóch tysięcy) polskich złotych (PLN) jest zwolniona z podatku dochodowego, i stanowią przychód z tej działalności – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.).

6.7. Nagroda Cashback przekraczająca jednorazowo kwotę 2.000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych), zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega w całości obowiązkowemu opodatkowaniu i tym samym na Operatorze, jako organizatorze sprzedaży premiowej dokonanej za pośrednictwem Serwisu u Partnera Programu, ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również sporządzenia informacji w myśl art. 42a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pobrany podatek Operator wpłaca na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego. Nagroda Cashback, o której mowa w niniejszym paragrafie zostaje wypłacona Użytkownikowi w wysokości pomniejszonej o wartość pobranego przez Operatora podatku ryczałtowego.

6.8. Nagroda Cashback przyznawana jest ze względu na indywidualne działania Użytkownika, w związku z czym przysługuje tylko jemu.

6.9. Przyznane i zatwierdzone do wypłaty przez Partnerów Nagrody Cashback zachowują ważność przez okres 24 miesięcy od dnia ich przyznania, z zastrzeżeniem co najmniej jednej transakcji dokonanej poprzez Serwis i zasilającej Konto, w okresie kolejnych 12 miesięcy. Nagrody nie wypłacone przez okres 24 miesięcy od ich przyznania Użytkownikowi Programu wygasają ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu.

6.10. W przypadku, gdy przy rejestracji w Serwisie Użytkownik podał jedynie adres poczty elektronicznej (bez danych dodatkowych, o których mowa w § 3.8 niniejszego Regulaminu), przed wypłatą następujące dane: imię i nazwisko, numer konta bankowego lub PayPal, numer telefonu (w celach określonych w Polityce Prywatności).

§7. Wymagania techniczne

7.1. W celu korzystania z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności Użytkownik powinien posiadać zainstalowaną aktualną wersję przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Edge lub Safari.

7.2. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania udostępniania Serwisu ze względu na podjęcie czynności serwisowych lub mających na celu modyfikację Serwisu.

§8. Reklamacje dot. Serwisu lub usług świadczonych drogą elektroniczną

8.1. Reklamacje dotyczące Serwisu lub usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w tym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu (dalej: „Reklamacja”) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pomoc@gifty-fifty.pl.

8.2 Reklamacja powinna obejmować:

a) imię i nazwisko zgłaszającego reklamację,

b) adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji do Serwisu,

c) adres zamieszkania (w przypadku zgłoszenia listownego),

d) dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia,

e) wskazanie żądań składającego reklamację.

8.3. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.

8.4. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone listownie lub wysłane drogą e-mailową w terminie wskazanym w § 8.3 powyżej, zawierające dane i informacje wskazane w § 8.2 powyżej.

8.5. Operator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt. 8.4 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Użytkownik może także skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§9. Reklamacje dot. transakcji premiowej

9.1. Użytkownik ma 14 (czternaście) dni na zgłoszenie zaległej Transakcji premiowanej Nagrodą Cashback, która nie pojawiła się automatycznie na jego Koncie Użytkownika w Serwisie w terminie określonym w pkt. 5.8. niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia dodania transakcji reklamacyjnej (dalej: „Zgłoszenie”) należy dokonać przez „Formularz Naliczania Cashback”, dostępny w Serwisie najwcześniej po 24 godzinach od dokonania Transakcji.

9.2. Użytkownik akceptuje, że aby transakcja reklamacyjna była poddana walidacji przez partnera Operatora programu, w Zgłoszeniu należy podać zgodny ze stanem faktycznym numer referencyjny zamówienia dla zgłaszanej transakcji reklamacyjnej, bez dodatkowych znaków ani komentarzy. Partnerzy Programu zastrzegają sobie prawo do automatycznego odrzucenia transakcji w przypadku podania błędnego numeru referencyjnego zamówienia przez Użytkownika w Zgłoszeniu.

9.3. W przypadku zgłoszenia transakcji reklamacyjnej przez Formularz Naliczania Cashback po okresie walidacji, Partner ustosunkuje się do niej w terminie 30 dodatkowych dni kalendarzowych. Walidacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dokonuje Operator i polega ona na:

a) Ustaleniu cech i przebiegu transakcji tj. daty jej dokonania, sklepu internetowego Partnera Programu, w którym transakcja została wykonana, kwoty, na którą transakcja opiewała, a także numeru referencyjnego zamówienia na produkt bądź usługę Partnera Programu,

b) przesłaniu przez Operatora do Partnera Programu ustalonych zgodnie z lit. a) niniejszego paragrafu danych w celu ich weryfikacji.

9.4. Za przebieg postępowania reklamacyjnego dot. prawidłowego naliczenia transakcji w Serwisie odpowiada Operator. Decyzja Operatora jest ostateczna i nie podlega dalszej reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Użytkownik może także skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§10. Zmiany Regulaminu

10.1. Operator jest uprawniony do wprowadzania zmian i aktualizacji dotyczących Regulaminu Serwisu z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia o których mowa w § 10.2. i 10.3 poniżej.

10.2. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć modyfikacji funkcjonalności Serwisu, modyfikacji procesów obsługi klienta, zmian warunków przyznawania Nagród Cashback, zmian dostępnych opcji dla Użytkowników Serwisu, zmiany nazwy Serwisu, dostosowania Regulaminu do aktualnej oferty Operatora, zmiany Operatora, zmiany adresu strony www, na której dostępny jest Serwis. Operator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu na adres Użytkownika podany podczas rejestracji. 10.3 Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji uczestnictwa w Serwisie z powodu braku akceptacji zmiany Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu. Rezygnacja przez Uczestnika uczestnictwa w Serwisie jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie i wiąże się dla Operatora z obowiązkiem usunięcia danych Uczestnika z bazy Uczestników Serwisu na zasadach określonych w Polityce prywatności. Niezłożenie przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację przez Użytkownika zmienionego Regulaminu. Do sposobu i formy złożenia oświadczenia o rezygnacji o której mowa w niniejszym paragrafie, stosuje się wprost postanowienia § 13.1.

10.4. Zmieniony Regulamin lub zmiany do Regulaminu będą obowiązywać po ich opublikowaniu, od daty wskazanej przez Operatora w zmienionym Regulaminie, która nie będzie przypadać wcześniej niż przed upływem 14 dni od dnia wysłania wiadomości o zmianie Regulaminu.

§11. Zawartość Serwisu – Nota prawna

11.1. Prawa do zawartości stron Serwisu przysługują Operatorowi, Użytkownik nie może upubliczniać informacji, które są zawarte w Serwisie bez zgody Operatora Serwisu.

11.2 Żaden z materiałów zamieszczonych w Serwisie nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Operatora Serwisu lub innego podmiotu praw autorskich.

11.3. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika osobom trzecim w zakresie dozwolonego użytku osobistego, pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane.

11.4. Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronach Serwisu są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Wyłącznie uprawnionym do korzystania z tych znaków i oznaczeń jest Operator, Partnerzy Programu lub inne uprawnione podmioty. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej bez zgody uprawnionego podmiotu jest stanowczo zabronione, chyba, że co innego wynika z postanowień niniejszego Regulaminu lub co innego zastrzeżono w Serwisie.

11.5. Operator dostarcza informację i dostępne Usługi w Serwisie tylko i wyłącznie na użytek własny Użytkownika. Użytkownik Serwisu nie ma prawa używać bądź przenosić informacji dostępnych na tej stronie w sposób inny niż na własny prywatny użytek.

§12. Zakończenie Programu

12.1. Operator może zawiesić lub zakończyć Program Gifty-Fifty. O takiej decyzji Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 60 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Użytkownika podany w formularzy rejestracyjnym. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu zostanie zamieszczona także na stronie internetowej Programu, w materiałach reklamowych bądź na w mediach społecznościowych Programu Gifty-Fifty.

12.2. W przypadku zakończenia Programu, Użytkownicy mają prawo do złożenia dyspozycji wypłaty przyznanych im Nagród Cashback na swoje konto bankowe, konto PayPal lub na konto fundacji współpracującej z Operatorem, w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu, jednak nie krótszym niż 60 dni. W przypadku, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, wypłata przyznanych Nagród Cashback następuje także w przypadku, gdy stan Konta Użytkownika nie przekracza kwoty wskazanej w § 6.2. Regulaminu.

§13. Ustanie uczestnictwa

13.1. Z uczestnictwa w Programie Gifty-Fifty Użytkownik ma prawo zrezygnować w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, składając stosowne oświadczenie. W celu rezygnacji należy wysłać Operatorowi powiadomienie o rezygnacji na adres e-mail: pomoc@gifty-fifty.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta. Dane osobowe Użytkowników, których Konta zostały usunięte są przetwarzane przez Operatora/Administratora zgodnie z Polityką Prywatności. 13.2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia uczestnictwa w Programie Gifty-Fifty Użytkownik ma prawo do złożenia dyspozycji wypłaty Cashback, w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia wysłania oświadczenia o rezygnacji Operatorowi. W tym czasie Użytkownik może korzystać ze swojego Konta jedynie w celu wypłaty Cashback.

13.3 Operator ma prawo do odmowy założenia konta w Programie osobie, która już raz została z Programu usunięta.

13.4 W przypadku nieaktywność Użytkownika przez 2 lata konto wraz z danymi osobowymi zostaje usunięte, chyba że obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie 2016/679 uprawnia lub zobowiązuje Operatora do dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały określone w Polityce prywatności.

§14. Postanowienia końcowe

14.1. Jeśli w jakimś wypadku, Użytkownik nie zgadza się z obowiązującym Regulaminem, powinien odstąpić od używania Serwisu poprzez złożenie rezygnacji zgodnie z postanowieniami § 13.1 powyżej. Jeśli Użytkownik zarejestruje się i rozpocznie korzystanie z Serwisu, jest wówczas zobowiązany do przestrzegania obowiązujących zasad niniejszego Regulaminu.

14.2. W przypadku wątpliwości co do treści Regulaminu, Użytkownik ma prawo skontaktować się z Operatorem poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie lub wysyłając zapytanie na adres: pomoc@gifty-fifty.pl.

14.3. Serwis, Program, usługi świadczone przez Operatora zgodnie z niniejszym Regulaminie podlegają prawu polskiemu.

14.4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Serwisem lub Programem będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

14.5. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników na stronie internetowej Serwisu.

14.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2019